Ipsoma igår, idag och imorgon

Under tidigt 70-tal arbetade Tatjana Sivik som psykolog med bland annat rekryterings- och organisationsutvecklingsuppdrag. Hon fick möjlighet att medverka vid chefsrekrytering på SKF, Volvo, Polismyndigheten och en del mindre företag. Insikten om vikten att ”rätt man kom på rätt plats” har alltsedan dess följt hennes fortsatta arbete: att lära känna människans inneboende styrkor och svagheter som förutsättning för ett lyckat arbete inom områden där människans personlighetsegenskaper utgör den avgörande faktorn. Vidare insåg hon att all positiv mänsklig utveckling - fostran, utbildning, behandling, rehabilitering - är beroende av god kunskap om de ingående FÖRUTSÄTTNINGARNA.

För att vidga sin kompetens ytterligare tog hon läkarexamen och disputerade i medicin. En del av hennes avhandling 1992 utgjordes av konstruktion av ett testbatteri lämpligt för personlighetsanalys av patienter med kroniska smärttillstånd. Den andra delen bestod av ett utvecklings- och rehabiliteringsprogram. Avhandlingen gjordes inom ramen för ett forskningsprojekt med namnet ”Ryggprojektet Bohuslän” som huvudsakligen finansierades av Riksförsäkringsverket. De mycket överraskande positiva resultaten ledde till föreläsningar, seminarier och längre utbildningar om Integrativ psykosomatisk rehabilitering och behandling  samt handledar- och rehabiliteringsprogram för i första hand FK-handläggare och landstingsanställda, men även för flera större företag (som Volvo, SKF, Ringhals m fl), Länsarbetsnämnden och försäkringsbolag. Redan under 80-talet utsågs hon att leda flera sk. Dagmarprojekt  med  behandling och rehabilitering, och bl a på uppmaning av rehabiliteringshandläggare på försäkringskassor, kommuner och större företag startade hon 1992 Institutet för Psykosomatisk Medicin, dagens IPSOMA. 

En viktig del av hennes forskning har bestått av konstruktion av psykometriska test, där SPS-testet är ett personlighetstest som avser att mäta individens olika personlighetsegenskaper. PPD-testet mäter individens tendens att somatisera psykiska problem och Hälsoindex mäter hela organisationens psykosociala hälsa.

Alltsedan början på 90-talet har IPSOMA varit ett ledande utvecklings- rehabiliterings-, utrednings-, behandlings- och utbildningsföretag. Genom åren har över 3000 personer utretts, rekryterats, utbildats, behandlats och/eller rehabiliterats – med mycket goda resultat. Detta har dokumenterats i interna forsknings- och metodutvecklingsrapporter och utvärderats i externa rapporter. Under alla år har Tatjana Sivik dessutom handlett chefer och nyckelpersoner inom större företag och organisationer. Handledningen har mestadels skett individuellt men ett antal chefsutbildningar i grupp har också genomförts i IPSOMAS regi.

Även våra utbildningar har rönt stor uppskattning, och den 20-poängs ”postgraduala” utbildningen i psykosomatisk medicin (som anordnades i samarbete med Karolinska Institutet) har varit speciellt uppmärksammad. Institutet för Psykosomatisk Medicin har under alla år befunnit sig i forskningsfronten om psykosomatisk medicin, främst genom Tatjana Sivik som både nationellt och internationellt kommit att bli en förgrundsgestalt inom detta område. Hon grundade Svensk Förening för Psykosomatisk Medicin och hon har varit ordförande i den internationella paraplyorganisationen för detta omtåde, ICPM, International College of Psychosomatic Medicine.

Under åren 1992-2001 drevs företaget på Kvibergsområdet i Göteborg och under några år fanns vi på Kurhotellet Hultafors.

I samband med att det ställdes nya krav på närhet och tillgänglighet har vi sedan 2006 funnits i stora, ljusa lokaler i Göteborgs innerstad. Sedan 2011 finns vi även i Malmö där vi huvudsakligen arbetar med rehabilitering inom ramen för rehabiliteringsgarantin men även med organisationsutvecklingsfrågor. En integrativ (psykosomatisk) helhetssyn på människan utgör den gemensamma nämnaren för alla våra produkter: BehandlingarUtredningarUtbildningar och Rehabiliteringsprogram.

Vissa av våra medarbetare har funnits från början och de som tillkommit genom åren har på ett naturligt sätt smält in i vårt integrativa arbetssätt. I dag är vi ett ungt, progressivt företag som blickar framåt utan att förlora förankringen i sina kunskapsrötter. Våra medarbetare har berikat vårt företag på ett påtagligt sätt. Vår egen förändringspotential och nyfikenhet använder vi oss av i mötet med människor som ibland – av olika anledningar – fastnat i rädslan för förändring och förnyelse. Vår motivation och glädje i arbetet, tillsammans med hög kunskapskompetens, inspirerar våra kunder att ta till sig våra program – allt från korta ”coachning”-program över motivationshöjande insatser av olika längd, till mera omfattande utbildnings- och rehabiliteringsprogram. Allt i syfte att hjälpa individen och organisationen att få ”rätt man på rätt plats”.