Vad är psykosomatik

Psykosomatisk medicin är en disciplin för utbildning behandling och forskning som bygger på den integrativa bio-psyko-sociala, psykosomatiska modellen. Enligt denna är varje individ, hela den mänskliga organismen, en humanekologisk helhet där genetiska, psykosociala, psykologiska, miljömässiga och somatiska faktorer samverkar för att bevara individens hälsa.

En av de primära uppgifter är att utveckla diagnostik- och behandlingsmodeller - på generalistnivå såväl som på specialistnivå och patientindividuell nivå. Med generalistnivå avses här det som lämpar sig för alla patienter – oavsett var och hur i organismen problemen yttrar sig. Med specialistnivå avses sådana som vilar på psykosomatisk kunskap om förhållanden som kan finnas vid specifika organ- och/eller funktionsyttringar. Så blir t.ex. vissa kirurgiska eller farmakologiska metoder viktiga och nödvändiga inom vissa områden men ingalunda i alla. Likaså passar vissa psykologiska, konstnärliga eller sociala interventionstekniker bättre inom vissa områden men sämre för andra. Med individuell patientnivå avses metoder och tekniker som är specifikt lämpliga för varje individuell patient.

Den integrativa psykosomatiska behandlingen vilar på en teori som vi kan benämna psykosomatologi, dvs läran om den mänskliga organismens inneboende förmåga att integrera alla sina olika inre minnessystem –  mentala, neuronala, endokrinologiska, immunologiska, cardiovaskulära, muskulära, viscerala, dermatologiska… osv. Utan dessa olika minnessystem, som kan vara medvetna, förmedvetna eller omedvetna, funnes inget liv. Den ständigt pågående kommunikationen inom och mellan dessa system är en grundläggande förutsättning för organismens överlevnad. Den sker till största delen på ett ”omedvetet” plan med hjälp av ett biokemiskt och elektromagnetiskt ”språk”, som vi med våra medvetet mentala, kognitiva funktioner i regel inte kan uppfatta.

Vi måste alltid ha i åtanke att människor inte är identiska. Genetiska skillnader, utvecklings- och uppväxtvillkoren är olika mellan människor och våra tidigare livsupplevelser skiljer sig högst avsevärt. Hur vi kommer att reagera i en given aktuell livs- (inklusive arbetslivs-) situation beror på samspelet mellan alla de involverade faktorerna och utfallen blir alltid individuella - även om det givetvis är möjligt att urskilja specifika grupprelaterade mönster och sammanhang. Enligt den psykosomatiska medicinska modellen är, som nämnts, den mänskliga organismen en humanekologisk helhet alla faktorerna (genetiska, psykosociala, psykologiska, miljömässiga, somatiska…) samverkar för att bestämma individens hälsa och välbefinnande – eller ohälsa. Den integrativa psykosomatiska behandlingen och rehabiliteringen vid sjukdom siktar mot att beakta så många som möjligt av alla dessa faktorer för att kunna återupprätta hälsa.