HUR KAN VI LÄRA DIG ATT HJÄLPA DIG SJÄLV...

Den bästa hjälpen en människa kan få på vägen till ett bättre liv och välmående är att hon lär sig nya, konstruktiva strategier i mötet med svårigheter, oavsett om det handlar om relationsproblem i familjen och/eller arbete; om existentiella frågor eller praktiska, fysiska hinder som ibland uppkommer i samband med sjukdom. 

Tillsammans med dig gör vi först en probleminventering. Vi hjälper dig sedan att utifrån dina realistiska förutsättningar bygga upp just de strategier som du kan lära dig att använda på egen hand. Vi hjälper dig att uppnå en god hälsa enligt definitionen nedan

Hälsa innebär:

  • förmåga att omvandla stressorer till utmaningar
  • förmåga att känna mening med sitt liv, med sina egna och andras handlingar - det existensiella perspektivet
  • förmåga att förstå sitt liv och sina och andras handlingar - det existensiella perspektivet
  • förmåga att utveckla konstruktiva anpassnings- och handlingsmönster  - coping strategier