Ledarskap

Ipsomas mentorprogram är avsedda för individer som både som privatpersoner och i sina yrkesroller vill förebygga egna negativa stressreaktioner och utveckla sin kunskap om stresshantering och ledarskap. Målet är således dels att förekomma och åtgärda stressrelaterade situationer på arbetsplatsen dels att främja den egna personliga utvecklingen. 

Stressrelaterade problem uppkommer ofta vid omorganisationer, ökad arbetsbörda, ökat ansvar och vid konflikter på arbetsplatsen. Förmågan att hantera sådana situationer varierar från person till person. För vissa är det risk att den psykiska stressen vid överbelastning inte märks förrän det är för sent. Dagens statistik över personer som är långtidssjukskrivna på grund av utmattningstillstånd ger ofta indikation om detta.

Mentorprogrammen bestäms i samråd med individen. Helst bör man först göra en utredning som inkluderar en arbetsmiljöanalys där både de psykosociala och fysiska aspekterna observeras. Då programmet är helt individanpassat, kan utformningen variera avsevärt beroende på både arbetsrelaterade faktorer och individens egna intressen, behov och målsättning.

Du lär dig känna igen signaler som föregår stress och utbrändhet - hos dig själv och dina medarbetare. Genom personlig handledning får du verktyg att hantera dessa signaler, innan produktionsbortfall och sjukskrivning är ett faktum!