UTVECKLA DITT FÖRETAG ELLER DIN ORGANISATION

Vi ger er verktygen att utvecklas snabbare och tillsammans...

Ta pulsen på ditt företag och låt det utvecklas genom att förstå var det befinner sig idag. Ett verktyg som vi använder i arbetet med ett företags organisatoriska hälsa är Hälsoindex - Utvecklat av Tatjana Sivik för att utröna företags och organisationer Hälsa resp Ohälsa

Företagets hälsoläge

Inom ett väl fungerande företag finns det en god kontakt mellan anställda och ledningen är väl förtrogen med personalens styrkor och svagheter. Vi kan hjälpa till med att förbättra den psykosociala miljön så att företagets och individens förutsättningar på bästa sätt kan komma till uttryck.

IPSOMA har sedan 1992 systematiskt bedrivit forskning om de faktorer som samverkar vid upprätthållandet av hälsa och riskfaktorer som samspelar vid utveckling av ohälsa. Arbetsmiljöforskning visar att de flesta hälsofaktorer är relaterade till trivsel på arbetet, och därmed till personalomsättning och personalens sjukskrivningsprofil – och i slutändan företagets produktivitet. Trivsel i arbetet är i sin tur beroende av ett antal väldefinierade faktorer. En av dessa, som ofta försummas, är att individen trivs bäst och presterar mest när han/hon är både psykiskt och kompetensmässigt lämpad för sina arbetsuppgifter.

Arbetsplatsanalys av det psykosociala klimatet på företaget utförs med en eller flera av våra analysmetoder

Vanligtvis använder vi oss en kombination av olika instrument. Vilka mätinstrumenten blir är avhängigt typen av företag och den aktuella frågeställningen.

Interventionsprogram 

Baserat på resultatet av en arbetsplatsanalys utvecklas ett interventionsprogram i dialog mellan IPSOMA och kunden. Ett sådant program kombinerar IPSOMAs resurser och företagets möjligheter och behov.

Exempel på vad som kan ingå är mentorprogram för en eller flera medarbetare, teamutveckling och olika utbildnings- och utvecklingsaktiviteter i grupp,  och/eller individuella insatser.

On-site

En eller flera av våra medarbetare besöker företaget. Utformningen av en analys görs i samråd med beställaren.

Biologisk stressprofil

Ett enkelt blod- eller salivtest mäter de sk stresshormonerna.

HälsoIndex

Detta användarvänliga frågeformulär är resultatet av mångårigt utvecklingsarbete, med rötter i 60-talets faktoranalytiska arbetsmiljöforskning. Det mäter faktorer som samverkar vid bevarandet av hälsa och avspeglar därmed ohälsa samt identifierar företaget svaga punkter – eller styrka. Formuläret finns både datorbaserat och som trycksak.

Off-site

Företagets representanter kommer till IPSOMA